Thanh Hoá chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf quốc tế của Tập đoàn BRG

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản số: 10484/UBND-THKH ra ngày 20/7/2021 về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần sân gôn BRG, công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với Công văn số 4868/SKHĐT-KTĐN ngày 09/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần sân gôn đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản nêu rõ lý do trả lời Công ty cổ phần sân gôn BRG. 

UBND tỉnh giao UBND huyện Quảng Xương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Xương đang được cơ quan nhà nước thẩm định, trình duyệt theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất tại địa điểm đề xuất thực hiện dự án nêu trên, xác định rõ việc liền vùng, liền thửa đối với phần diện tích đất do UBND xã Quảng Nham quản lý đủ hay không đủ điều kiện để thực hiện dự án sân golf độc lập; báo cáo UBND tỉnh (đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp), làm cơ sở để thực hiện các công việc tiếp theo.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá đã có văn bản số 2852 SNN&PTNT-KHTCtham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần sân gôn BRG. 

Theo văn bản, khu vực Công ty cổ phần sân gôn BRG đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương có tổng diện tích 72,56 ha.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, khu vực Công ty cổ phần sân gôn BRG đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương có diện tích rừng trồng phi lao, keo, xoan. Trong khi đó, theo quy định tại điểm 4, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”. 

Bên cạnh đó, khu vực đề xuất thực hiện dự án là khu vực ven biển và giáp ranh với cửa sông Yên. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, hồ sơ chưa đánh giá các thông số về cao độ địa hình tự nhiên, mực nước lũ lớn nhất của sông Yên tại khu vực, vì vậy chưa có cơ sở xác định phạm vi bãi sông tại khu vực đề xuất dự án. 

Mặt khác, vị trí đề xuất dự án thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ,…) nhưng trong hồ sơ chưa đề cập, phân tích, đánh giá rủi ro của các loại hình thiên tai nêu trên, khả năng ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ của sông Yên và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để đảm bảo an toàn trước thiên tai.